Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bemowo m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Bemowo m. st. Warszawy.
 
Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych, w szczególności:
opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian, prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych  w szkołach i placówkach oświatowych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu socjalnego, obsługa finansowo – księgowa rachunków dochodów własnych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo- księgowej, w tym dowodów księgowych.
Do zadań Biura należą ponadto:
przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st Warszawy w zakresie zadań oświatowych, prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej, prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura, prowadzenie kasy, zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych , w tym w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej, przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej, ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów m.st Warszawy, obsługa finansowo-księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności z środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru, koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi, prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji. 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa