Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bemowo m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Bemowo m. st. Warszawy.

 

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych, w szczególności:

 1. opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 3. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych  w szkołach i placówkach oświatowych,
 4. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 5. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 6. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu socjalnego,
 7. obsługa finansowo – księgowa rachunków dochodów własnych,
 8. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 9. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 11. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo- księgowej, w tym dowodów księgowych.

Do zadań Biura należą ponadto:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st Warszawy w zakresie zadań oświatowych,
 2. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,
 3. prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,
 4. prowadzenie kasy,
 5. zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych , w tym w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami,
 6. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 7. przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,
 8. ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów m.st Warszawy,
 9. obsługa finansowo-księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności z środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru,
 10. koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi,
 11. prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji. 


Wprowadził Marek Zalewski 2011-06-02
Aktualizujący Tkaczyk Aneta 2020-02-13
Zatwierdzający Tkaczyk Aneta 2020-02-13
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-14
Wersja standardowa