Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Bemowo > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIII/416/2003

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 18 grudnia 2003 r.

 

 

STATUT

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Bemowo m.st. Warszawy

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bemowo m.st. Warszawy, zwane dalej „Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy prowadzącą obsługę finansową, administracyjną i prawną jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wymienionych w ust. 2, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

2. Jednostki obsługiwane przez Biuro:

1) Przedszkole nr 63;

2) Przedszkole nr 75;

3) Przedszkole nr 98;

4) Przedszkole nr 205;

5) Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej;

6) Przedszkole nr 215;

7) Przedszkole nr 216;

8) Przedszkole nr 222;

9) Przedszkole nr 319;

10) Przedszkole nr 320;

11) Przedszkole nr 336;

12) Przedszkole nr 337;

13) Przedszkole nr 371;

14) Przedszkole nr 390;

15) Przedszkole nr 402;

16) Przedszkole nr 406;

17) Przedszkole nr 415;

18) Przedszkole nr 417;

19) Przedszkole nr 435;

20) Szkoła Podstawowa nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II;

21) Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego; 

22) Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego;

23) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej;

24) Szkoła Podstawowa nr 357;

25) Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego;

26) Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego;

27) Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz;

28) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2;

29) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6;

30) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7;

31) Zespół Szkół nr 48 im. Armii Krajowej;

32) LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej;

33) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20.

 

§ 2

 

1. Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.

2. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy.

3. Biuro może używać skrótu „DBFO – Bemowo m.st. Warszawy”.

 

§ 3

 

Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Rozdział 2

Zadania i zakres działania Biura

 

§ 4

 

Do zadań Biura należy obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek obsługiwanych polegająca na:

1) prowadzeniu rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;

2) organizowaniu wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;

3) ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;

4) rozliczaniu średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązkami ustawowymi;

5) naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;

6) naliczaniu i odprowadzaniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

7) przygotowaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzenia przez dyrektorów jednostek obsługiwanych planów finansowych;

8) przygotowaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;

9) sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;

10) sporządzaniu zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych;

11) prowadzeniu działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym;

12) obsłudze rachunków bankowych;

13) prowadzeniu kasy;

14) obsłudze finansowej funduszu socjalnego;

15) obsłudze finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej;

16) obsłudze finansowej rachunków wydzielonych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

17) rozliczaniu wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów;

18) przygotowywaniu zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);

19) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa;

20) wdrożeniu systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;

21) prowadzeniu działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Biurem;

22) przygotowaniu wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;

23) obsłudze prawnej, w tym obejmującej zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;

24) prowadzeniu działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej;

25) obsłudze finansowej projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;

26) wykonywaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na pisemny wniosek jednostki obsługiwanej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pełnomocnictw, pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

27) prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

28) prowadzeniu ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;

29) sporządzaniu comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;

30) przekazywaniu danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;

31) wykonywaniu zestawień, raportów i przekazywaniu innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;

32) zapewnienie realizacji zadań inspektora ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  

§ 5

 

1. Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych.

2. Zasady współpracy pomiędzy Biurem a jednostką obsługiwaną określa zawarte pomiędzy nimi porozumienie.

3. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wydaną na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

 

Rozdział 3

Organizacja Biura

 

§ 6

 

1. Biurem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura.

3. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

4. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.

 

§ 7

 

1. Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

3. Limit zatrudnienia w Biurze, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Biura

 

§ 8

 

1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla

jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.

3. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

 

§ 9

 

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 11

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

 
 
Wprowadził Marek Zalewski 02-06-2011
Aktualizujący Tkaczyk Aneta 26-06-2018
Zatwierdzający Tkaczyk Aneta 26-06-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-06-2018
Liczba odwiedzin: 2700
Rejestr zmian